Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Comic Spot

 

Artikel 1: Bestelling

1.De door Comic Spot geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch tenminste binnen 14 dagen uitgevoerd worden. Doorgaans ontvangt u uw bestelling binnen enkele werkdagen na ontvangst van uw volledige betaling.

2. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één week  nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

3. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

 

Artikel 2: Levering

1. Levering kan plaatsvinden door levering van TNT Post of een andere logistieke partner van Comic Spot.

Comic Spot draagt het risico tot Comic Spot de goederen overdraagt aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de overdracht aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen zijn wij niet aansprakelijk.

 

Artikel 3: Betaling

1. Bestellingen dienen bij vooruitbetaling voldaan te worden. Na ontvangst van de betaling zullen de goederen verstuurd worden.

2. Betaling kan geschieden per bank of giro. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Comic Spot.

3. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn vervalt uw bestelling.

5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Comic Spot gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 4 : Prijzen & Verzendkosten

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2. Verzendkosten zie elders.

 

Artikel 5: Klachten

1. Voor klachten kan je terecht op comic-spot@hotmail.com

2. Klachten over geleverde comics of bezwaren tegen facturen dienen binnen 3 dagen na factuurdatum via e-mail te worden voorgelegd aan Comic Spot.

3. De verzendkosten voor het retourneren van comics zijn voor de klant.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

1. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de artikelen te retourneren binnen een periode van zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst.

2.Tijdens de herroepings termijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

3. De klant kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

 

Artikel 7: Privacy

1.Comic Spot neemt bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.

2. Indien de klant aan het bedrijf te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.

3. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over Comic Spot en de producten die wij voeren.

 

Artikel 8: Geschillenbeslechtiging

1. In het geval van een geschil dient de consument binnen 14 dagen contact op te nemen met Comic Spot door per post, fax of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. Het bedrijf dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.

2. Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, moet de consument daarvan op de hoogte gebracht worden, met een indicatie van de vertragingsduur.

 

Artikel 9: Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Comic Spot. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Comic Spot dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

 

Artikel 10: Akkoord

Een ieder, die zich als klant heeft aangemeld bij Comic Spot, geeft aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en gaat met deze akkoord.

Opgesteld 1-03-2012

Deze website is gemaakt door